Witamy na stronie

Komitetu Nauk Weterynaryjnych

i Biologii Rozrodu

 

 

Komitet został powołany w 2016 r. w wyniku połączenia Komitetu Biologii Rozrodu (utworzonego w 1981 r.) i Komitetu Nauk Weterynaryjnych (utworzonego w 1956 r.), kontynuując ich działalność. W 2021 r. Komitetowi powierzono funkcję Komitetu Narodowego.

Działania Komitetu obejmują następujące obszary naukowe oraz aktywności: budowa i funkcja organów i układów organizmów ssaków, ptaków i ryb wraz z aspektami komórkowymi i molekularnymi, patofizjologia i patologia weterynaryjna, diagnozowanie i leczenie chorób zakaźnych i niezakaźnych, prewencja i profilaktyka chorób, monitorowanie chorób zakaźnych i niezakaźnych w populacjach zwierzęcych, doskonalenie metod diagnostycznych oraz analiza zakaźnych i niezakaźnych przyczyn chorób zwierząt, higiena zwierząt rzeźnych i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, aspekty sanitarne produkcji i dystrybucji produktów pochodzenia zwierzęcego, higiena pasz i środków żywienia zwierząt, parazytologia, biotechnologia weterynaryjna, fizjologia żeńskiego i męskiego układu rozrodczego ssaków, ptaków i ryb, patologia, diagnostyka i terapia zaburzeń układu rozrodczego, biotechniki i biotechnologia rozrodu ludzi i zwierząt.

Komitet analizuje aktualny stan oraz rozwój nauk weterynaryjnych oraz biologii rozrodu zwierząt i człowieka, wytycza priorytetowe kierunki badań, inicjuje badania interdyscyplinarne w obrębie nauk weterynaryjnych i biologii rozrodu oraz we współpracy z dziedzinami pokrewnymi, popularyzuje i upowszechnia osiągnięcia nauk weterynaryjnych oraz problemy ochrony zdrowia zwierząt i ludzi, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi i zawodowymi.

Biorąc pod uwagę zmiany ekonomiczne, środowiskowe oraz przełomowe zmiany prawne wynikające z reformy organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, a także mając na względzie sytuację epidemiczną, Komitet stoi wobec wyzwań nieporównywalnych do występujących dotychczas. Musi zatem podjąć  w najbliższej przyszłości wiele działań i wdrożyć wiele procedur, w taki sposób, aby stymulować postęp w reprezentowanym obszarze nauki, wbrew niecodziennym i niespodziewanym zmianom oraz utrudnieniom.

Priorytety i cele działań Komitetu:

1. W zakresie działalności merytorycznej Komitet jest zaangażowany w patronat i współorganizację konferencji naukowych i seminariów oraz w aktywności wydawnicze w zakresie tematyki związanej z weterynarią i biologią rozrodu. W planach są wydawnictwa, w tym monografie i wieloautorskie opracowania książkowe wydawane pod patronatem Komitetu o treści wynikającej z obszaru zainteresowań jego członków.

2. W zakresie działalności edukacyjnej Komitet będzie kładł nacisk na stymulowanie środowiska do realizacji warsztatów naukowych i klinicznych oraz naukowych szkół (letnich lub zimowych) krajowych i międzynarodowych.

3. W odniesieniu do aktywności popularyzacyjnej Komitet będzie nadal patronował czasopismu Polish Journal of Veterinary Sciences oraz rozważy ściślejszą współpracę z czasopismami Reproductive Biology, Journal of Veterinary Research oraz innymi, w tym z Medycyną Weterynaryjną. Strona internetowa Komitetu będzie redagowana w języku polskim i angielskim. Będzie ona regularnie aktualizowania i ulepszana.

4. Jednym z głównych zadań merytorycznych Komitetu jest monitorowanie stanu dyscypliny weterynaria i obszaru biologia rozrodu. Będzie to realizowane poprzez prezentacje tematyki badawczej realizowanej przez poszczególne zespoły naukowe, prezentacje młodych naukowców oraz uznanych autorytetów podczas organizowanych spotkań. Innym przejawem tego rodzaju aktywności będzie zredagowanie przez Komitet opracowania na temat stanu nauki w reprezentowanym obszarze w naszym kraju.

5. Niezwykle istotną częścią aktywności Komitetu jest opiniowanie środowiskowe aktów prawnych, w tym dotyczących wprowadzanej reformy szkolnictwa wyższego i aktualizacji listy czasopism MNiSW.

6. Praca Komitetu będzie oparta o zespoły zadaniowe powoływane ad hoc do rozwiązywania określonego problemu lub opracowania stanowiska w oparciu o wiedzę merytoryczną poszczególnych jego członków w określonej specjalności. Skład Komitetu będzie uzupełniony o 10-osobowe grono specjalistów reprezentujących nie tylko świat nauki, ale też specjalistów reprezentujących przemysł, związki hodowców, ośrodki opiniotwórcze i agendy rządowe, środowiska ekologiczne i inne. Pracą Komitetu kieruje Przewodniczący oraz Prezydium. Honorowym Przewodniczącym Komitetu jest prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, czł. rzecz. PAN.

7. W zakresie planu pracy w bieżącej kadencji proponuje się spotkania stacjonarne/online co najmniej raz na pół roku z naciskiem na spotkania prezentujące prace poszczególnych zespołów naukowych.

8. Istotnym elementem aktywności Komitetu są starania o przekształcenie go w Komitet Narodowy.

9. W opinii Komitetu, najważniejszymi i palącymi wyzwaniami stojącymi przed obszarem działań Komitetu w aspekcie merytorycznym są: 1. Bezpieczeństwo zdrowia publicznego, 2. Zmiany klimatyczne i powiązane z nimi zagrożenia epidemiczne i parazytologiczne, 3. Pogorszenie statusu zdrowotnego, płodności i zagrożenie istnienia wielu gatunków i ras zwierząt spowodowane rozwojem cywilizacji.

 

Komitet Nauk Weterynaryjnych

i Biologii Rozrodu PAN

Przewodniczący

 

prof. dr hab. Wojciech Niżański