Witamy na stronie Komitetu Nauk Weterynaryjnych

i Biologii Rozrodu!

 

Komitet został powołany w 2016 r. w wyniku połączenia Komitetu Biologii Rozrodu (1981 r.) i Komitetu Nauk Weterynaryjnych (1956 r.), kontynuując ich działalność.

Działania Komitetu obejmują następujące obszary naukowe oraz aktywności związane z tą działalnością:

budowa i funkcja organów i układów organizmów ssaków, ptaków i ryb wraz z aspektami komórkowymi i molekularnymi, patofizjologia i patologia weterynaryjna, diagnozowanie i leczenie chorób zakaźnych i niezakaźnych, prewencja i profilaktyka chorób, monitorowanie chorób zakaźnych i niezakaźnych w populacjach zwierzęcych, doskonalenie metod diagnostycznych oraz analiza zakaźnych i niezakaźnych przyczyn chorób zwierząt, higiena zwierząt rzeźnych i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, aspekty sanitarne produkcji i dystrybucji produktów pochodzenia zwierzęcego, higiena pasz i środków żywienia zwierząt, biotechnologia weterynaryjna. Fizjologia żeńskiego i męskiego układu rozrodczego ssaków, ptaków i ryb, patologia, diagnostyka i terapia zaburzeń układu rozrodczego, biotechnika i biotechnologia rozrodu zwierząt.

Komitet analizuje aktualny stan oraz rozwój nauk weterynaryjnych, wytycza priorytetowe kierunki badań, inicjuje badania interdyscyplinarne w obrębie nauk weterynaryjnych oraz we współpracy z dziedzinami pokrewnymi, popularyzuje i upowszechnia osiągnięcia nauk weterynaryjnych oraz problemy ochrony zdrowia zwierząt i ludzi, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi i zawodowymi.